Referat fra generalforsamlingen i Dansk Ballad Klub 2016

Generalforsamlingen blev holdt den 8. marts 2016 i Skovshoved Sejlklub Restauranterne. 25 medlemmer deltog. Der var afbud fra Bjarne Stougaard og Ivan Frost.
 
a. Valg af dirigent, Torben åbnede mødet og foreslog sig selv som dirigent. Forslaget blev vedtaget. Torben takkede og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
 
b. Årsberetning 2015. Beretning blev gennemgået: Generalforsamling 2015 blev holdt i Fredericia, det er populært at planlægge det til bådudstillingen. På valg var Jørgen W Rasmussen og Torben Pless, der begge blev genvalgt. Ivan Frost redigerer og udgiver sit blad, som vi har aftalt også anvendes og distribueres på klubbens hjemmeside. I bestyrelsen er vi meget tilfredse med den flotte kvalitet i vores kommunikation med medlemmerne. Det er mit håb at medlemmerne er enige. Klubben har holdt 3 turtræf hhv. Flakfortet, Nykøbing Mors og Lundeborg, billeder og beretninger kan ses på hjemmesiden. Fyn Rundt 2015 også kaldet Palby Cup fremviste 50 procent fremgang i Ballad feltet. Der blev ikke holdt ERFA møder i 2015, hvilket Torben beklagede, det vil vi gøre bedre i 2016. Kapsejlads for sjov i Svanemøllebugten er stadig meget populær, 6 – 10 fartøjer deltager hver mandag i en distancesejlads rundt om bl.a. Middelgrunds fortet. Klubben støtter op med flotte præmier til sæsonens 1, 2 og 3 pladser. Dog under forudsætning af gyldigt medlemskab i Balladklubben. Vi overvejer løbende mulighederne for at påvirke interessen for Balladen og klubben og spørger i forskellige sammenhænge, om der er noget vi kan gøre bedre. Bestyrelsen arbejder på og efterlyser "ildsjæle" der vil påtage sig et ansvar for aktiviteter. Bjarne Stougaard er i færd med at entrere med en ny tur arrangør Limfjorden. Nærmere følger. Dansk Balladklub deltog i DS seminar om mere "liv på vandet". Desværre er arbejdet endt resultatløst, bla. pga. temperaments forskelle klasserne imellem. Klubben deltog også i opstartsmøde af Øresunds ugen, der blev gennemført i uge 33. Arrangementet gentages i 2016. Initiativtagerne, 3 dragesejlere, har vi indstillet til årets TORM pris. Søværnets idrætsforening tabte deres forsikringssag mod Codan i Ankestyrelsen og tog afgørelsen til efterretning. Torben afsluttede sin beretning med at takke for et godt samarbejde i bestyrelsen. Forsamlingen godkendte beretningen.
 
c. Årsregnskab fremlægges. Jørgen fremlagde og gennemgik klubbens årsregnskab. Og redegjorde for beslutningen, at kontingent fra et nyt medlem indbetalt i sidste halvdel af et år, også dækker det kommende år. Regnskabet blev godkendt.
 
d. Valg af ledelse. På valg var Bjarne Stougaard, Ivan Frost og Jørgen Madsen, der alle blev genvalgte. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 
e. Valg af revisor. Søren Cramer blev genvalgt.
 
f. Fastsættelse af kontingent. Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent for 2017. Kroner 250,- for ejer og kroner 125,- for ven.
 
g. Indkomne forslag. Der var ikke indsendt forslag til behandling.
 
h. Eventuelt. Forsamlingen debatterede bredt aktiviteter til fremme af Ballad interessen og fremherskende var afholdelse af ERFA møder. Opbakning til årsmødet i vest holdes i forbindelse med bådudstillingen, vi bør overveje om mødet skal holdes om lørdagen eller søndagen under udstillingen, der kan afvejes mellem bropenge besparelser eller rabatmuligheder hos udstillerne. Forslag om fremstilling af en brochure om Balladen til uddeling blev ikke taget til følge. Torben afsluttede med takke forsamlingen og ønskede god sæson.
 
Referat: Torben Pless
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110