Generalforsamling 2017

Generalforsamling:
Generalforsamling i Dansk Balladklub holdes søndag den 5. marts 2017 kl. 10.00 i lokale k2 
Fredericia Messecenter under Boat Show 2017.
Dansk Balladklub byder på kaffe/the og rundstykker kl.9:30 og frokost efter generalforsamlingen, hvorfor tilmelding til klubbens e-mail: dansk.balladklub@gmail.com senest den 1. marts er nødvendig.
 Forslag fra medlemmer sendes til: dansk.balladklub@gmail.com
 
Dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Årsberetning
c) Årsregnskab fremlægges
d) Valg af ledelse
e) Valg af revisor
f) Fastsættelse af kontingent
g) Indkomne forslag
h) Eventuelt
 
Det reviderede Regnskab 2016 og Budget 2017 findes nedenfor i denne sidemenu.
 
Referat fra Generalforsamling:
Referat fra generalforsamlingen i Dansk Ballad Klub 2017.
 
Generalforsamlingen blev holdt den 5. marts 2017 i Fredericia. 21 deltagere og der var afbud fra Jørgen Madsen.
 
 a. Valg af dirigent, Torben åbnede mødet og foreslog sig selv som dirigent. Forslaget blev vedtaget. Torben takkede og konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt.
 
b. Årsberetning 2016. Sidste års generalforsamling blev holdt i Skovshoved den 8. marts, med 25 deltagere.
 
Bjarne, Ivan og Jørgen var på valg og blev valgt til klubbens ledelse.
 
Vi har holdt 2 turrarrangementer, hhv i Limfjorden og i Storebælt, beretninger og billeder kan ses på hjemmesiden. Tak til Birthe og Gitte som ansvarlige for arrangementerne.
 
Vi har distribueret 2 blade udarbejdet af Ivan, det er min klare fornemmelse at bladene er meget populære og nyttige for medlemmerne.
 
Vi haft 2 ERFA møder, dels om sejldesign den 3. februar 2016 og dels om El og elektronik i vores både den 28. februar 2017.
 
Kapsejlads for sjov i Svanemøllebugten fortsætter med stor tilslutning hver mandag i sæsonen. Klubben udsætter pæne præmier til de 3 bedste Ballader.
 
Kapsejlads Fyn rundt fra Bogense viser stigende tilslutning, dette år 4 ballader på startlinien. Hvis 5 ballader deltager får vi vort eget løb og her har klubben en vandrepokal.
 
Klubben har fået ny hjemmeside med ny udbyder. Det var en bunden opgave, da hidtidige udbyder lukkede sin virksomhed. Tak til Jørgen W for arbejdet.
 
Efter anbefalinger fra flere ballad sejlere har klubben etableret en gruppe på facebook. Der er andre ballad sejlere der ligeledes har oprettet facebook grupper. Vi overvejer kontakter.
 
 
 
c. Årsregnskab fremlægges. Jørgen omdelte og gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
 
 
 
d. Valg af ledelse. På valg er Jørgen W Rasmussen og Torben Pless. Begge var villige til genvalg og blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
 
 
e. Valg af revisor. Søren Cramer blev genvalgt.
 
 
 
f. Fastsættelse af kontingent. Forsamlingen godkendte uændret kontingent for 2018. 
 
 
 
g. Indkomne forslag. Der var ikke indsendt forslag til behandling.
 
 
 
h. Eventuelt. 
 
Torben henledte opmærksomheden på styrket klubledelse. Vi er 5 i bestyrelsen og der er plads til 7, vi opfordrer medlemmer til at komme frem og deltage. 
 
 
 
Torben sluttede generalforsamlingen med at takke for samarbejdet i bestyrelsen og ønskede alle en god sæson. 
 
 
 
Ref. Torben Pless     
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110