Referat fra generalforsamlingen i Dansk Ballad Klub 2018.

Mødet blev holdt den 27. februar 2018 i Skovshoved. Der var 20 deltagere med afbud fra Bjarne Stougaard og Ivan Frost.
 
a. Valg af dirigent, Torben bød velkommen og foreslog sig selv som dirigent, det blev vedtaget. Torben takkede for valget.
 
b. Årsberetning 2017, forrige generalforsamling holdt vi i Fredericia i forbindelse med bådudstillingen søndag de 5. marts, 21 deltagere.
 
Jørgen W og Torben var på valg, begge blev genvalgt.
 
Klubben har afholdt 2 turtræf i 2017 i hhv. Storebælt og Limfjorden, Torben takkede Gitte Andersen og Birthe Østergaard for deres engagement med planlægning af turene.
 
Sammen med Claus Storm har Gitte også stået for et forårsmøde hos Walsted Bådeværft, her i februar.
 
Ivan har skrevet og redigeret 2 numre af sit fine Ballad blad, der er distribueret på hjemmesiden. Torben gav udtryk for sin store tilfredshed med at vi "på den måde" er i stand til at udgive et blad, med masser af relevant stof. 
 
Kapsejlads for sjov i Svanemøllebugten kører fortsat og er meget populært. Klubben fortsætter med honnette præmier, nu fra Biltema i stedet for det lukkede Ivar Weilbach. Torben ser sejladserne og præmierne som en markedsføring af Balladen og af klubben.
 
Desværre må vi konstatere at 2017 var det første år uden Ballader til start i årets Fyn Rundt fra Bogense.
 
Vi har noteret os, at der er etableret flere Ballad grupper på Facebook. Dansk Balladklub har gjort det samme og vi er i god dialog med øvrige grupper om en form for samordning. Desuden har vi taget kontakt til Dansk Sejlunion om rådgivning om fremtiden i et vigende sejlsportsmarked. 
 
Klubben deltager i DS generalforsamling den 17. marts under seminaret Fremtids Værksted.
 
Beretningen blev godkendt.
 
c Regnskabet fremlægges, Jørgen gennemgik regnskabet og kommenterede enkelte poster, inkl. at vi budgetterer med underskud i 2018. Men ingen grund til bekymring, selv med et underskud på kroner 10.000,- rækker beholdningen til 20 år. 
Imidlertid er der grund til bekymring over den generelle tilbagegang indenfor sejlads, et emne bestyrelsen vil drøfte i aften under eventuelt.
 
d. Valg af ledelse, På valg er Jørgen Madsen, Bjarne Stougaard og Ivan Frost, alle stiller op til ny 2-årig periode og alle blev genvalgt.
 
e. Valg af revisor, Søren Cramer blev genvalgt.
 
f. Fastsættelse af kontingent, Bestyrelsen foreslog uændrede satser for 2019: kroner 250,- for B ejer og 125 for B ven.
 
g. Indkomne forslag, Ingen.
 
h. Eventuelt, Med en forventning til højest 100 medlemmer i klubben og fortsat tilbagegang i medlemstallet debatterede vi "klubbens fremtid". Flere gode forslag kom på bordet og vi konkluderede foreløbig:
 • udarbejde en tekst folder om Balladens kvaliteter og klubben, den skal kunne afleveres / lægges i Ballader vi møder der ikke er medlemmer, dvs. ikke fører B-stander, tekst og layout forslag udarbejdes af Gilleleje medlem, sendes til klubbens e-mail, senest 1. april,
 • anvende mulighed for supplerende tekst i kommentarfeltet i Ballad salgs annoncer i den blå avis og i gul og gratis, Torben formulerer tekst forslag og Nicolas Kjerulf indrykker i bladene. 
 • Hjemmesidens åbningsbillede gøres mere levende / aktivistisk, Jørgen W ser på dette. 
 • Klubben deltager i DS fremtids værksted 17. marts i Nyborg,
 • Vi planlægger et turtræf i Øresunds området, Jørgen M tager sig af opgaven,
 • ERFA møde med fa Kjøller som indlægsholder planlægges, Torben tager sig af opgaven,
 • Torben takkede for debatten med gode ideer og lukkede mødet med en tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. 
   
  Ref. Torben Pless
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110