Referat fra generalforsamlingen i Dansk Balladklub 2019.

Generalforsamlingen fandt sted den 3. marts 2019 i Fredericia Messecenter. Der var 30 forhånds tilmeldte og 29 fremmødte.
 
a. Valg af dirigent. Torben åbnede møde og foreslog Christina S Pless som dirigent, forslaget blev vedtaget. Christina takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og dermed er beslutningsdygtig.  
 
b. Årsberetning. Torben indledte med at røbe, at det er en glad formand der stod her. Mange års langsomme tilbagegang er tydeligvis vendt til en pæn fremgang i medlemstallet. Sidste års generalforsamling holdt vi i Skovshoved Sejlklub, 20 deltagere. 
Bjarne Stougaard, Ivan Frost og Jørgen Madsen blev alle genvalgt til bestyrelsen. 
Af aktiviteter har vi haft
 • 2 Balladtræf hhv. Storebælt og Øresund, det var dejligt at komme i gang igen i Øresund
 • Kapsejlads for sjov fra Svanemøllebugten fortsætter i fin stil 8 - 10 Ballads deltager mandage i sæsonen. Klubben præmierer med gavekort til de 3 bedste sammenlagt
 • Ivan Frost fremtryllede 2 blade, der distribueres på hjemmesiden med relevante og nyttige artikler
 • Blot 1 Ballad på startlisten til Fyn Rundt fra Bogense. (1 mere end året før)
Klubben er tilfredse med den solide fremgang og mener den bl.a. skyldes de initiativer der blev besluttet forrige år:
 • Vi har fremstillet en Ballad folder til almindelig uddeling,
 • Vi er på Facebook
 • Salgsannoncer supplerer vi med oplysninger om Ballad klubbens eksistens
 • ballad.dk gøres mere aktiv 
 • Træf i Øresund
 • Ballad klubben deltager på DS seminarer / fremtids værksted
 • ERFA-møder (fik vi ikke holdt i 2018) 
Af nyt er det værd at bemærke, at DS afholder DH Danmarks mesterskab. Stævnet arrangeres sammen med Horsens -, Snaptun -, og Juelsminde Sejlklubber den sidste weekend i august.
 
Torben afsluttede beretningen med at takke for samarbejdet, der klares uden møder, men over e-mails.
 
Christina spurgte til kommentarer og forsamlingen godkendte med flg. kommentarer / ideer som bestyrelsen inddrager i arbejdet:
 • Flere træf rundt i Dk
 • Investere i en mere aktiv hjemmeside
 • Etablere et teknikerpanel inkl. tlf. nr.
 • Reklamesedler uddeles først efter dialog
 • Se på koordinering af 2 Facebook grupper og hjemmesiden
 • Søgemulighed på hjemmesiden også inkl. Ballad blade
 • Forslag om annonce udvalg 
 • Træf præmier, glas m/B logo, bestik m/B logo, T shirts
 • Mere aktiv efter sponsorer - udnytte at vi er den største 30" klassebåd 
c. Årsregnskab, Jørgen gennemgik det omdelte reviderede regnskab og præciserede forskellen på kontingent I og II. Forsamlingen godkendte regnskabet. 
 
d. Valg af ledelse, På valg er Jørgen Winston Rasmussen og Torben Pless, begge blev genvalgt.
 
e. Valg af revisor, Søren Cramer blev genvalgt.
 
f. Fastsættelse af kontingent, uændret for 2020.
 
g. Indkomne forslag, ingen forslag er modtaget.
 
h. Eventuelt, Christina gav ordet til Jørgen, der orienterede om Balladens kommende 50-års fødselsdag. Klubben overvejer forskellige initiativer i anledning af jubilæet. Forsamlingen bidrog med en række forslag:
 • Kontakte tidligere Ballad sejlere og indhente historier
 • Søge historier på YouTube, biblioteker, gamle Balladblade
 • Billeder og videoer fra tidligere IBC især MSS stævnet i 1993 i Limhamn
 • Hvad har andre klasse både gjort, H båd, Knarr o.a.?
Christina konstaterede at debatten var slut og gav ordet til Torben, der takkede for den gode og sikre mødeledelse. 
 
Ref. Torben Pless
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110