Generalforsamling 2020


Generalforsamlingen blev holdt i Skovshoved tirsdag den 25. februar med deltagelse af 30 medlemmer.
 
a. Valg af dirigent:
Torben foreslog forsamlingen Lilian Byberg, der blev valgt.
Lilian takkede for valget, konstaterede rettidig indkaldelse til generalforsamlingen, samt at forsamlingen er beslutningsdygtig. Lilian gav ordet til Torben for årsberetningen.
 
b. Årsberetning:
Torben konstaterede at sidste års positive medlemstilgang var dampet af til sædvanligt niveau, svagt sivende antal medlemmer. Kassereren har de mere præcise medlemstal.
Desuden er der bemærket en kedelig tendens til "konkurrence" mellem klubben og de sociale medier; Hvem giver den bedste service? Vi besluttede at lukke klubbens Facebook gruppe og peger i stedet for på Albin Ballad Danmark gruppen. Vi skal som klub arbejde på at nyttiggøre Dansk Balladklubs fordele, med dokumentation af tips og tricks samt andre anbefalinger, med nem tilgang på hjemmesiden. 
I årets løb er klubbens hjemmeside blevet opdateret. Matriklen er moderniseret således at tilgang kan ske fra IPhone og smartphone. 
 
Ivan frost har udgivet 2 blade, som sædvanligt med læseværdige artikler om ture og sejlads tekniske oplysninger, nedlagte sømærker etc. Alle blade kan til gås på hjemmesiden. Tak til Ivan. 
 
Sidst på sommeren blev vi kontaktet af svenske Ballad sejlere der agtede at genoplive Svensk Balladklub og inviterede os til stiftende møde i Gøteborg. Vi takkede ja, men hørte så ikke mere fra Sverige.
 
Kapsejlads for sjov fortsætter den gode stil med flot fremmøde hver mandag i sæsonen. Torben takkede Nicolas Kjerulf for engagementet. 
 
Vi havde 2 turtræf i 2019, samme weekend hhv. i Lundeborg og Kastrup, 6 og 10 Ballader dukkede op trods heftigt vejr. Beretninger kan ses på hjemmesiden. Som tak for lån af klublokalet forærede Balladklubben en 1/2 model af vores smukke fartøj. Den manglede i samlingen i Kastrup.
 
Vi startede planlægningen af kommende 50-års jubilæum i 2021 og har foreløbigt fået fremstillet 2 slags jubilæums klistermærker af Balladen. Desuden arbejder vi på en eller anden form for optræden med nogle Ballader samtidig ved bådudstillingen i Ishøj.
Desuden undersøger vi anskaffelser af diverse effekter til videresalg i klubben, ideer modtages, det være sig T-shirts, Poloshirts, glas, krus, bestik osv.   
 
Vi har brugt en del tid på efterforskning af ny opdaget risiko med mastestøtte der ruster væk. Vi er nu så langt, at vi har ERFA møde efter generalforsamlingen hvor Bjarne Stougaard fortæller om reparation af B 51 Rikke Rask.
 
Dette var således min beretning for året. Lilian takkede og forsamlingen godkendte årsberetningen.
 
c. Årsregnskab fremlægges:
Lilian gav ordet til kassereren, Jørgen takkede og henviste til de omdelte regnskaber. Og gennemgik enkelte poster. Vores revisor Søren Cramer var sygemeldt og forhindret i revision. Problemet blev klaret af Inge Marie Rasmussen, der reviderede regnskabet og godkendte det med 1 kommentar, bilag var ikke arkiveret i datoorden.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
 
d. Valg af ledelse:
Lilian gav ordet til formanden. Torben meddelte at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i år; Bjarne Stougaard der modtager genvalg, Jørgen Madsen der modtager genvalg og Ivan Frost der modtager genvalg. Alle blev valgt for en ny 2-årig periode. 
 
e. Valg af revisor:
Lilian gav ordet til formanden, Torben foreslog Ole Lund, der blev valgt. 
 
f. Fastsættelse af kontingent:
Lilian gav ordet til kassereren, Jørgen gjorde det kort, uændret kontingent der blev vedtaget.
 
g. Indkomne forslag:
Lilian efterlyste om der var modtaget forslag, Torben oplyste der er ikke indkommet forslag til behandling.
 
h. Eventuelt:
Lilian gav ordet til formanden, der benyttede lejligheden til at takke Søren Cramer for hans mangeårige engagement i Dansk Balladklub, som bestyrelsesmedlem og nu i mange år som revisor. Desuden hilste Torben fra Birgit Vittrup der meddelte, at hendes mand Jørgen Nielsen var afgået ved døden og B 2016 Impulsiv var solgt. Det er Birgits fortjeneste, at vi i dag har en matrikel, et arbejde hun startede op i sin tid. 
 
Torben takkede desuden bestyrelsen for sædvanligt fint samarbejde. Efter en kort pause gik vi over til ERFA-mødet ved Bjarne Stougaard. 
 
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110