Generalforsamling 2022

Beslutningsreferat for generalforsamling i Dansk Balladklub 2022 

 
 

Referat fra generalforsamling 2022.

 

Sted; Restaurant Kastrup Strandpark

Tid;  Lørdag den 26. marts 2022

Deltagere 24 tilmeldte, 23 mødte frem.

 

Mødet gennemført i henhold til dagsorden fastlagt i vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent,

Formanden foreslog Lilian Byberg, som blev valgt, konstaterede rettidig indbydelse og dermed beslutningsdygtige og gav ordet til Torben for årsberetning.

 

  1. Torben gennemgik beretningen, forrige generalforsamling den 4 september 2021, samtidig med fejringen af Balladens 50 års jubilæum i Ishøj, bemærkede den store gæstfrihed og hjertevarme vi blev modtaget med. Det er værd at forfølge.

Udover Ishøj, holdt klubben træf i Storebælt v/ Gitte Andersen som turarrangør, tak.

Kapsejlads for sjov udvikler sig fortsat, 15 Ballad deltager i mandags sejladserne. Klubben har aftalt ændrede præmieringsregler, alle deltagerbåde får en ”gave”, pengepræmier til de 3 bedste som er medlemmer, et ikke klubmedlem for et års gratis klubmedlemskab.

Vi tog afsked med Jørgen W Rasmussen sidste år og har modtaget flot assistance til regnskab m.m. I klubledelsen fik vi indvalgt Hans P Kokholm og Christina W S Pless. Så nu er vi 6 i bestyrelsen. Må være fra 5 til 7.

Vi er i færd med at etablere samarbejde med 3T Tryk, der er leveringsdygtige i et stort sortiment m/tryk. 3T har Ballad logo, klublogo m.m. Pt søges der efter glas m/B logo. Forsamlingen pegede på tidligere har vi haft bestik. Det forfølges.

Stor glæde af facebook grupperne, forsamlingen ønskede opmærksomheds e-mail når/hvis der er nyt på facebook, er noteret.

Vi forsøger at producere små videofilm / podcasts for at sikre den store viden der ligger hos medlemmerne om Balladen, meget ligger på skrift, men en film siger mere end 1000 ord.

Medlemstallet i klubben ligger på 115 – 120 stabilt.

Med disse ord sluttede Torben sin beretning, Lilian efterlyste evt. kommentarer, beretningen blev godkendt.

Lilian gav ordet til kassereren Christina,

 

  1. Årsregnskabet blev gennemgået af Christina, vi er endt med et lille underskud, det er bevidst da klubben har en solid kassebeholdning. Bl.a. derfor vi indkøber T-shirts, B caps, klistermærker etc.

Regnskabet blev godkendt. Lilian gav ordet til Torben for valg af ledelse.

 

  1. Valg af ledelse, på valg var Bjarne Stoougaard, Ivan Frost og Jørgen Madsen, alle blev genvalgte. Lilian gav ordet til Torben for valg af revisor
  2. Valg af revisor, Ole Lund modtog genvalg og blev valgt.
  3. Fastsættelse af kontingent, Lilian gav ordet til kassereren, Christina forslog uændret kontingent 2023, det blev vedtaget af forsamlingen.
  4. Indkomne forslag, Lilian gav ordet til Torben, vi har ikke modtaget forslag.
  5. Eventuelt, Lilian gav ordet til Torben, som takkede for beslutningerne. Og bød velkommen til Hans P Kokholm, der berettede om sit arbejde med fremstilling af et nyt ror til havareret Ballad i Portugal.

 

 

Referat Torben Pless  


Regnskab for regnskabsåret 2021. 


 

Dansk Balladklub

 

RegnskabRegnskab Budget Bern.

 

 

2020

2021

2022

 

lndtcegter

 

 

 

Kontingenter jan - juni

27.750

25.250

28.000

Kontingenter juli - dee

1.000

3.000

0

Kontingenter, ven

125

125

125

Diverse salg

0

944

500

Annonceindtcegter

0

200

0

Renter + 0vrige indtcegter

8

 

0

lndtcegter i alt

28.883

29.519

28.625

 

Udgifter

 

 

 

Generalforsamling

6.234

16.627

9.000

Bestyrelse

0

1.314

3.000

Medlemsm0de

0

0

3.000

Kontorartikler

485

535,94

1.000

Porto

2.900

1.430

3.000

Edb-udgifter

327

828

1.000

Hjemmeside

3.535

3.840

3.535

KQ!b at salgsartikler

10.869

6.906

6.000

Prcemier

2.250

2.250

3.000

Tur og trcef

2.907

773

5.000

ERFA

3.155

0

3.000

Kapsejlads for sjov

0

0

0

Diverse gebyrer

120

300

0

Udgifter i alt

32.782

34.804

40.535

 

Arets resultat

-3.899

 

-5.285

 

-11.910

 

 

 

 

 

pri

 

ult

Beholdning primo

226.373

222.474

opsparing 200.068,29 200.068,29

Beholdningscendring

-3.899

-5.285

servicekor 22.405,71 17.120,74

Behotdning ultimo

222.474

217.189

222.474,00 217.189,03

 

    -    

Christina Wiborg Schiller Pless

Kasserer

 

 

Ole Lund

 

 

Indbydelse til Dansk Balladklubs generalforsamling 2022 i Kastrup


 

Sted Restaurant Kastrup Strandpark

Tid lørdag den 26 marts 2022 klokken 13.00

Balladklubben byder på en platte incl. 1 øl / vand, hvorfor tilmelding er nødvendig.

Giv besked på dansk.balladklub@gmail.com senest mandag den 21. marts om din deltagelse og med hvor mange.

Forslag der ønskes behandlet sendes til dansk.balladklub@gmail.com senest mandag den 21. marts.

Dagsorden:

A) Valg af dirigent

B) Årsberetning

C) Årsregnskab fremlægges

D) Valg af ledelse

E) Valg af revisor

F) Fastsættelse af kontingent

G) Indkomne forslag

H) Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Hans Kokholm berette om sit arbejde med fremstilling af et nyt ror til havareret Ballad i Portugal. 
Venlig hilsen Dansk Balladklub
Venlig hilsen

Dansk Balladklub

Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110