Vedtægter

Stiftet den 26. november 1973.
 
§ 1. Klubbens navn er Dansk Balladklub. Dens adresse er c/o formanden.
 
§ 2. Klubbens formål er:
 
  • at styrke sammenholdet mellem Balladsejlerne
  • at varetage Ballad'ens interesser, herunder søge denne godkendt som éntype/klasse/klassebåd
  • at styrke interessen for kapsejlads, distance såvel som banesejlads, samt bevare bådens velegnethed som turbåd.
  • at virke som specialklub under Dansk Sejlunion.
§ 3. I klubben optages alle interesserede, såvel bådejere som Balladvenner. Kun bådejerne har stemmeret. Såfremt en båd ejes af flere, har kun én af disse stemmeret. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt. Kontingentrestance medfører tab af stemmeret.
 
§ 4. Årligt ordinært klubmøde afholdes februar/marts og indvarsles med mindst to ugers skriftligt varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 
a. Valg af dirigent
 
b. Årsberetning
 
c. Årsregnskab fremlægges
 
d. Valg af ledelse
 
e. Valg af revisor
 
f. Fastsættelse af kontingent
 
g. Indkomne forslag
 
h. Eventuelt
 
Forslag, der behandles på mødet, skal være fremsendt senest 6 dage før mødet. Alle spørgsmål på mødet afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
 
§ 5. Udmeldelse meddeles skriftligt. Ved salg af en Ballad opgives ny ejers navn og adresse.
 
§ 6. Klubbens ledelse består af mindst 5 og maksimalt 7 medlemmer, som fastsat på det ordinære klubmøde. Klubbens ledelse konstituerer sig selv. Ved evt. stemmelighed i ledelsen tæller formandens stemme dobbelt. Hvert medlem vælges for en 2-årig periode. Mindst to medlemmer afgår hvert år. Genvalg er mulig.
 
§ 7. Ændringer af vedtægterne kan ske på et klubmøde, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
 
§ 8. Udelukkelse af et medlem kan ske på et klubmøde efter bestyrelsens indstilling, når 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor.
 
§ 9. Ekstraordinært klubmøde afholdes, når mindst 20 medlemmer fremsætter forslag herom til bestyrelsen, eller når bestyrelsen finder det påkrævet. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel.
 
§ 10. Klubbens opløsning kan kun finde sted, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt op, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for klubbens opløsning.
 
§ 11. Ved klubbens opløsning tilstilles dens midler Dansk Sejlunion til fordel for juniorarbejdet. Vedtaget på klubmøder 1973, 1974 og 1981, og godkendt af Dansk Sejlunion.
Dansk Balladklub
Risebækvej 14
2770 Kastrup
Telefon: +45 40550110
E-mail:
dansk.balladklub@gmail.com
CVR: 41411988
     
Dansk Balladklub | Risebækvej 14 | 2770 Kastrup | Tlf.: +45 40550110